گرمترین و خنکترین ایستگاه در حال حاضر

   

16° c
سیاه بیشه

28° c
گلوگاه