گرمترین و خنکترین ایستگاه در حال حاضر

   

11° c
بلده

9° c
سیاه بیشه