گرمترین و خنکترین ایستگاه در حال حاضر

   

16° c
کیاسر

22° c
گلوگاه